Pagalba visa para +37061814429

Algimanto Bandzos socialinių paslaugų namai
VAIKŲ, GYVENANČIŲ  VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE,  LANKYMO TVARKA

1. Algimanto Bandzos socialinių paslaugų namuose  (toliau globos namai) vaikus gali lankyti:
1.1. vaiko tėvai, artimi giminaičiai;
1.2. asmenys su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos  Prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prašymu apie galimybę susipažinti su globos namuose gyvenančiu vaiku;
1.3. asmenys,  gavę  globos  namų  administracijos  raštišką  leidimą  lankyti  globos  namuose gyvenančius vaikus;
2.  Lankytojas privalo:
2.1. šeimynos socialiniam darbuotojui pateikti  asmens tapatybę  patvirtinantį dokumentą ir 1.2. 1.3. punktuose nurodytus dokumentus;
2.2. laikytis globos namuose  nustatytos dienotvarkės
2.3. būti blaivūs, neapsvaigę  nuo alkoholio, toksinių  arba  narkotinių  medžiagų;
3.  Lankytojams draudžiama:
3.1. vaišinti  vaikus  namų  gamybos  maisto produktais, produktais  su  pasibaigusiais  galiojimo terminais;
3.2. triukšmauti ar kitaip trikdyti, necenzūriniais žodžiais ir gestais įžeidinėti vaikus ar darbuotojus,  agresyviai elgtis, rūkyti globos namų patalpose ir teritorijoje;
3.3. fotografuoti  ir/ar  filmuoti vaikus  be  išankstinio  raštiško  globos namų  administracijos sutikimo;
4. Lankytojai su vaiku bendrauja  stebint  šeimynos socialiniam darbuotojui  arba socialiniam pedagogui.    
5.  Vienu  metu  pas vaiką  gali būti ne daugiau kaip 2 lankytojai, o lankymas neturėtų užtrukti ilgiau kaip 1 val.
6.  Dėl objektyvių priežasčių (karantino ar kt.) globos namų administracija gali apriboti ar drausti vaikų lankymą.
7.  Už lankymo taisyklių pažeidimą lankytojai išprašomi iš globos namų.
8.  Šeimynos socialinis darbuotojas privalo:
8.1. netrukdyti  bendrauti tėvams ir artimiems giminaičiams su vaiku, jei tai nekenkia vaiko interesams ( CK  180 str. 3 d.);
8.2. informuoti  vaiko lankymo metu  tik  tėvus  ar artimuosius giminaičius, jei jie to pageidauja, apie vaiko vystymąsi, sveikatą, mokymąsi;
8.3. neįleisti  į  įstaigą  lankytojų,  apsvaigusių  nuo alkoholio,  narkotikų  ar  kitų  psichotropinių medžiagų.
8.4. lankytojų asmens duomenis registruoti vaiko lankymų registracijos žurnale;
9.  Lankymo laikas.
9. 1. ikimokyklinio amžiaus vaikai:
9.1.1.kasdien nuo 10.00 val. iki  13.00 val. ir nuo 16.00 iki 19.00 val.
9.2. mokyklinio amžiaus vaikai:
9.2.1.savaitgaliais, švenčių, atostogų metu nuo 10.00 val. iki 19.00 val.
9.2.2. mokslo metais nuo 15.00 val. iki 19.00 val.

Rengėjas: Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui ir ugdymui  Salomėja Jareckienė

PATVIRTINTA
Algimanto Bandzos socialinių paslaugų namų 
Direktoriaus 2011 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. V – 33

Algimanto Bandzos socialinių paslaugų namų
VAIKO IŠVYKIMO IŠ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ TVARKA
                              
1. Vaikas išleidžiamas iš globos namų, kai:
1.1. grąžinamas tėvams pasibaigus vaiko globai (rūpybai); 
1.2. įvaikinamas;
1.3. sulaukia  pilnametystės  arba  pripažįstamas  veiksniu (emancipuojamas); 
1.4. susituokia;
1.5. kai globos namai gauna savivaldybės Vaiko  teisių  apsaugos tarnybos  sutikimą dėl leidimo rūpinamam vaikui, sulaukusiam 16m., gyventi skyrium nuo rūpintojo;
1.6. teismo nutartimi arba  savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu yra keičiamas vaiko globėjas (rūpintojas);
1.7. baigia bendrojo lavinimo mokyklą.
2. Vaikas, kuriam nustatyta laikinoji arba nuolatinė  globa (rūpyba), yra grąžinamas tėvams atitinkamai Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų 54-57 punktų arba  Vaiko globos organizavimo nuostatų 34-41 punktų nustatyta tvarka.
3. Globos  namai vaikui, nesulaukusiam pilnametystės,  kuris išvyksta  mokytis į profesinę, aukštesniąją ar aukštąją  mokyklą, užtikrina:
3.1. nustatytos vaiko laikinosios arba  nuolatinės rūpybos tęstinumą;
3.2. vaikui  skiriamų maistpinigių (pagal nustatytas dienos mitybos normas) mokymo  įstaigai  persiuntimą arba vaiko maistpinigių (pagal bendrą vaiko ir globos namų  administracijos susitarimą) ribotai veiksniam nepilnamečiui skyrimą;
3.3. vaiko, į globos namus sugrįžusio savaitgaliais, švenčių dienomis, atostogų metu, priėmimą.    
4.  Vaikas išleidžiamas iš globos namų direktoriaus  įsakymu, kai:
4.1. yra  gautas savivaldybės  administracijos  direktoriaus įsakymas  arba  teismo  nutartis  dėl  vaiko  globos (rūpybos) pasibaigimo,  vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos ir globėjo (rūpintojo) pasikeitimo;
4.2. vaikas išvyksta iš globos namų. 
5.  Išleidžiant  vaiką  iš globos namų,  yra  perduodami  šie dokumentai:
5.1. vaiko  gimimo  liudijimas  arba/ir  asmens  tapatybę patvirtinantis dokumentas;
5.2. sveikatos  apsaugos ministro įsakymu nustatytos  formos sveikatos pažymėjimas;
5.3. pažyma  apie  vaiko buvimo globos  namuose  laikotarpį,  tęsiamą ar baigtą mokslą;
5.4. dokumentai apie vaiko tėvus, brolius, seseris,  senelius ir kitus artimus giminaičius;
5.5.dokumentai  apie  vaikui  nuosavybės  teise  priklausantį  turtą  (jeigu turi),  turto administratorių (jeigu paskirtas) ir pinigines išmokas;
5.6. kiti turimi vaiko dokumentai. 

Rengėjas:  Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui ir ugdymui Salomėja Jareckienė